دسته: شعر اخوان ثالث

شعر زندگی

دوزخ اما سرد:آنک!ببین…(مهدی اخوان ثالث)

شعر انک! ببین از مهدی اخوان ثالث